Renovering & försäkrning

Renovering

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhåIIa som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.

Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, eI, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring.

Ett praktiskt tips är att informera i trapphuset när arbetet planeras. Genom att informera finns en möjlighet att undvika att fIera renoveringar sker samtidigt och därigenom förebygga trängsel av hantverkarbilar på gården, vilket kan leda till ökad tidsåtgång och ökade kostnader.

För vissa åtgärder i lägenheten krävs styreIsens tillstånd enligt stadgarna. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i Iägenheten ska alltid utföras fackmässigt.

Styrelsens tillstånd krävs för att göra förändringar i lägenheten som innebär:

  1. ingrepp i en bärande konstruktion,

  2. ändring av befintliga Iedningar för avlopp, vatten, värme, ventilation eIler annan åtgärd som påverkar gemensamma system eller ledningar,

  3. annan väsentlig förändring av lägenheten. Med väsentIig förändring avses bl.a åtgärd som försvårar eller förhindrar åtkomst tiIl de delar av byggnaden som föreningen ansvarar för.

För förändringar utanför lägenheten krävs alltid tillstånd.

I vissa fall krävs byggnadslov för förändringar. Bostadsrättshavare svarar i dessa fall för upprättande av bygglovshandIingar och kostnader för byggIov. Även om det i efterhand visar sig att åtgärden var byggIovspliktig svarar bostadsrättshavaren för samtliga kostnader för att åtgärda bristen.

Om ni har några frågor, kontakta styrelsen.

Bostadsrättsförsäkring

Som bostadsrättshavare har du ett större ansvar för din bostad än om du bor i en hyresrätt. I en bostadsrätt måste du själv utföra och bekosta reparationer av till exempel väggar, golv och badrum. Underhållsansvaret bestäms i bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar.

Bostadsrättsföreningen har vanligtvis tecknat en fastighetsförsäkring för hela huset. En skada i bostaden ska alltid anmälas till föreningen så att skadan i första hand ersätts genom fastighetsförsäkringen.

Om fastighetsförsäkringen inte kan ersätta skadan och den faller in under det underhållsansvar du har enligt föreningens stadgar, kan föreningen kräva att du betalar hela eller delar av skadan. Då har du hjälp av bostadsrättsförsäkringen.

Vi utreder om du är underhållsansvarig och lämnar ersättning för den del av skadan som försäkringen omfattar – minus eventuella åldersavdrag och din självrisk.

Bostadsrättsförsäkring är ett komplement till din befintliga hemförsäkring. Föreningen har från 2015-04-24 tecknat denna tilläggsförsäkring gemensamt för medlemmarna. Försäkringsgivare är liksom för fastighetsförsäkringen Länsförsäkringar Östgöta. Föreningen säkerställer på detta vis att alla medlemmar har försäkringsskydd, samt att skadehanteringen förenklas då hela skadan vanligtvis kan hanteras av ett försäkringsbolag. Försäkringsvillkoret är likvärdigt med det bostadsrättsvillkor som gäller när försäkring tecknas via hemförsäkringen i Länsförsäkringar Östgöta.


Skärmdumpen med texten Hem och Bostadsrättsförsäkring visar att du tecknat ett tillägg till din hemförsäkring för att du bor i en bostadsrättsförening.

Skärmdumpen med texten Hemförsäkring via bostadsbolag visar att du har en hemförsäkring men inte på egen hand tecknat ett tillägg för att du bor i en brf. Då vi i HSB brf Axet 11 tecknat en gemensam tilläggsförsäkring för medlemmarna innebär det att du har samma försäkring som i den andra skärmdumpen, utan att betala den dubbelt.

Notera att det är så här det ser ut om det är hos Länsförsäkringar du har din hemförsäkring, det kan skilja sig åt beroende på försäkringsbolag.

Är du privatkund hos Länsförsäkringar kan du även få en rabatt på din hemförsäkring då du bor i en HSB-förening.